Hobby Shop
Nákupní košík
0.00 €
Zobrazit obsah košíku
Česká verze Deutsch English Po polski
Hledat
Hledat
Akční nabídka
Oplenový vůz na přepravu kulatiny Roos
Oplenový vůz na přepravu kulatiny Roos
54.47 €
Výsypný vůz Faccs 689 3 347-6 "Olomoucká Dopravní"
Výsypný vůz Faccs 689 3 347-6 "Olomoucká Dopravní"
31.25 €
Zebra
Zebra
5.31 €
Hobby-Shop Reklamace

Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

I. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

 1. Má-li kupující právo odstoupit od smlouvy podle oddílu na ochranu spotřebitele obsaženého v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávající oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 4. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

  Hobby Shop s.r.o., Prodejna železničních modelů, Žst. Ostrava hl.n., Nádražní 164/215, 702 00 Ostrava.

 5. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 6. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem, využít může i formuláře Odstoupení od kupní smlouvy, který je ke stažení na stránce Vše o nákupu). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží je povinen kupující – spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 8. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje v zájmu urychlení a řádného vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
 9. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  4. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 11. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 12. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

II. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

 1. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 3. Kupující – podnikatel nemá nárok na vrácení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, zejména nemá nárok na vrácení poštovného, které prodávajícímu uhradil v souvislosti s objednáním zboží a které uhradil za zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Reklamace

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, Hobby Shop s.r.o. se sídlem Tylova 861, 735 81 Nový Bohumín; IČ: 25843583, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obch. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21159, a upravuje postup reklamace zboží kupujícím.
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 3. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.
 4. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

II. Práva z odpovědnosti za vady

 1. V souladu s ust. § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

III. Záruka za jakost

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
 4. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 5. Ustanovení § 2165 se nepoužije
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.

IV. Reklamační podmínky

 1. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená a sepsat o tom s dopravcem protokol. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Místem pro uplatnění reklamace je:

  Hobby Shop s.r.o., Prodejna železničních modelů, Žst. Ostrava hl.n., Nádražní 164/215, 702 00 Ostrava.

 3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v předchozím bodě. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Prodávající doporučuje, aby byl balík označen slovem - reklamace. Předmětná zásilka by měla obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo, popřípadě email). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující zvolí požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.
 5. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.
 6. Zboží předané k reklamaci bude prověřeno pouze na závadu uvedenou kupujícím v podrobném popisu závady.

V. Způsob vyřízení reklamace

 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení o záruce uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 8. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Hledat
Oddělení
Akční nabídka
Cisternový vůz "Hot Cocoa"
Cisternový vůz "Hot Cocoa"
117.39 €/90.00 €
Krytý nákladní vůz G "Braunschweigischen Landes-Eisenbahn"
Krytý nákladní vůz G "Braunschweigischen Landes-Eisenbahn"
37.19 €
Elektrická lokomotiva BR 144
Elektrická lokomotiva BR 144
201.27 €
Hobby-Shop © 2024 - created by Pythagoras CMS
Close
Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
ASP.NET_SessionId hobby-shop.cz Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky. Session HTTP
.ASPXANONYMOUS hobby-shop.cz Tento soubor cookie využívá ASP.Net k zabránění zpronevěření údajů a k anonymní identifikaci návštěvníků za účelem uložení jejich výběru na různých stránkách. 2 měsíce HTTP
_utmt hobby-shop.cz Google Analytics - Používá se k omezení rychlosti požadavků. 10 minut
_utmz hobby-shop.cz Google Analytics - Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. 6 měsíců
_utmb hobby-shop.cz Google Analytics - Používá se k určení nových relací/návštěv. 30 minut
_utma hobby-shop.cz Google Analytics - Používá se k rozlišení uživatelů a relací. 2 roky
_utmc hobby-shop.cz Google Analytics - Nepoužívá se. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb k určení, zda byl uživatel v nové relaci/návštěvě. Session
sid seznam.cz Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky. 1 měsíc
cookieconsent_status hobby-shop.cz Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookies pro aktuální doménu. 1 rok